Návštevník
História
Kultúra
Šport
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.7.2016
publikované dňa: 20.7.2016
Obec VrádišteObecný úrad č.136, 908 49 Vrádište v y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovo najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj pozemkov k výstavbe rodinných domov vo vlastníctve obce p...
publikované dňa: 21.6.2016