Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 25.6.2019
Obec Vrádište vyhlasuje obchodno verejnú súťaž na prevod vlastníctva pozemku registra C KN parc. č. 461/114 orná pôda o výmere 1325 m2 (stavebný pozemok v lokalite Dolné Jochy). Bližšie informácie ako aj podmienky súťaže nájdete v priloženej prílohe.