Návštevník
História
Kultúra
Šport

VZN o záväzných častiach územného plánu obce Vrádište - novelizácia

VZN č.2 2015 O vymedzení miest na umiestňovanie plafátov
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vrádište
VZN č. 2/2016 o prenájme nájomných bytov v obci Vrádište
VZN č.1 2015 O dani za psa
Dodatok č. 1 k VZN č. 4 2008
Dodatok č. 1 k VZN č. 4 2012
VZN 3 2015 o službách a poplatkoch
VZN č.2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vrádište
Dodatok č.1 k VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi...
Dodatok č.2 k VZN 1/2010 - Poplatky za prenájom KD vo Vrádišti
Dodatok č.1 k VZN 5/2012
VZN č.2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Vrádište
VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti
VZN č.1/2018 ÚPN Vrádište
VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú .....
VZN č. 6/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva - dodatok 1/2010
VZN č. 3/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa ..
VZN č. 1/2010 prevádzkový poriadok KD
VZN č. 6/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN Obce Vrádište o pohrebníctve
VZN-miesto a čas zápisu do 1. roč. ZŠ
Štatút obce
VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a ............
VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku ...
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie ......
VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania ........
VZN č. 1/2010 prevádzkový poriadok KD - dohoda
VZN č. 1/2011 o podmienkach držania psov
VZN č. 2/2011 o verejnom poriadku
VZN č.1/2019 a 2/2019 - školstvo
Program rozvoja obce Vrádište 2014-2020
VZN č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
VZN č. 1/2020 o ochranných pásmach cintorína obce Vrádište
Zásady hospodárnia s majetkom obce
VZN o záväzných častiach územného plánu obce Vrádište
VZN č. 2/2018 o záväzných častiach ÚP obce Vrádište
VZN č.1/2021 o nájme bytov vo vlastníctve obce Vrádište