Návštevník
História
Kultúra
Šport

.doc file type iconDodatok č 1. cintorínske poplatky(37,5 KB)
.doc file type iconVZN - o určení času predaja v obchode(62 KB)
.doc file type iconVZN - o určení výšly príspevku ZŠ s MŠ(40 KB)
.doc file type iconVZN Obce Vrádište o pohrebníctve(582,5 KB)
.doc file type iconVZN-miesto a čas zápisu do 1. roč. ZŠ(44,5 KB)
.doc file type iconŠtatút obce(185,5 KB)
.doc file type iconVZN č. 6/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva(30 KB)
.doc file type iconVZN č. 6/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva - dodatok 1/2010(30 KB)
.docx file type iconVZN č. 2/2009 o výške príspevku na stravovanie........(14,39 KB)
.doc file type iconVZN č. 2/2009 o výške príspevku na stravovanie........ dodatok 2/2012(29,5 KB)
.docx file type iconVZN č. 3/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa ..(13,73 KB)
.doc file type iconVZN č. 1/2010 prevádzkový poriadok KD(46 KB)
.doc file type iconVZN č. 1/2010 prevádzkový poriadok KD - dohoda(36 KB)
.doc file type iconVZN č. 1/2011 o podmienkach držania psov(48,5 KB)
.doc file type iconVZN č. 2/2011 o verejnom poriadku(196 KB)
.doc file type iconVZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania ........(254 KB)
.doc file type iconVZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a ............(80,5 KB)
.doc file type iconVZN č. 4/2012 o miestnom poplatku ...(196,5 KB)
.doc file type iconVZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie ......(180 KB)
.doc file type iconVZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú .....(171 KB)
.doc file type iconDodatok č. 1 k VZN č. 4 2008(32 KB)
.doc file type iconDodatok č. 1 k VZN č. 4 2012(35,5 KB)
.doc file type iconVZN 3 2015 o službách a poplatkoch(194 KB)
.doc file type iconVZN č.1 2015 O dani za psa(176 KB)
.doc file type iconVZN č.2 2015 O vymedzení miest na umiestňovanie plafátov(181 KB)
.docx file type iconVZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vrádište(199,8 KB)
.doc file type iconVZN č. 2/2016 o prenájme nájomných bytov v obci Vrádište(188 KB)
.docx file type iconVZN č.2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Vrádište(343,14 KB)
.doc file type iconVZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti(221 KB)
.docx file type iconVZN č.1/2018 ÚPN Vrádište(341,15 KB)
.pdf file type iconRozpočet obce 2019-2021(1966,83 KB)
.doc file type iconDodatok č.1 k VZN 5/2012(40,5 KB)
.doc file type iconVZN č.2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vrádište(379 KB)
.doc file type iconDodatok č.1 k VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi...(32,5 KB)
.doc file type iconZáverečný účet obce Vrádište 2018(294,5 KB)
.doc file type iconDodatok č.2 k VZN 1/2010 - Poplatky za prenájom KD vo Vrádišti(49 KB)
.doc file type iconVZN č.1/2019 a 2/2019 - školstvo(363,5 KB)
.docx file type iconProgram rozvoja obce Vrádište 2014-2020(375,55 KB)